Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

1. Definities

1.1 AV: de onderwerpelijke algemene voorwaarden

1.2 Overeenkomst: iedere overeenkomst van koop en verkoop en/of van aanneming van werk of andersoortige overeenkomst die wij met een afnemer aangaan en alle daaruit voortvloeiende en/of mee samenhangende overeenkomsten en/of verbintenissen;

1.3 Aanbieding: iedere aanbieding die wij aan een (potentiële) afnemer doen;

1.4 Wij: Dajo International BV, die als zodanig van deze voorwaarden gebruik maakt en bij overeenkomsten als verkoper, leverancier en/of aannemer en bij aanbiedingen als aanbieder optreedt;

1.5 Afnemer: ieder die met ons een overeenkomst als bedoeld in lid 1.2 sluit of van ons een aanbieding als bedoeld in lid 1.3 ontvangt;

1.6 Dagen: alle kalenderdagen;

1.7 Reclames: alle grieven van de afnemer over kwaliteit of kwantiteit van de geleverde zaken;

1.8 Ons magazijn: onze bedrijfsgebouwen en/of bedrijfsterreinen en/of andere plaatsen waar wij te leveren zaken afscheiden en voor verzending gereed leggen.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze AV zijn van toepassing op alle overeenkomsten die wij aangaan. Voorts zijn de AV van toepassing op alle aanbiedingen die wij doen.

2.2 Op overeenkomsten met ons en aanbiedingen van ons kunnen ongeacht het moment van verwijzing geen andere AV, zoals die van de afnemer, van toepassing zijn, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk ten opzichte van de afnemer verklaard hebben dat wij met toepasselijkheid van die andere AV instemmen. Deze instemming brengt nooit met zich mee dat de voorwaarden van de afnemer ook op andere overeenkomsten tussen ons en hem van toepassing zijn.

2.3 Bepalingen uit deze AV zijn niet van toepassing, indien en voorzover dwingend rechtelijke voorschriften zich daartegen verzetten. Indien een bepaling op deze grond onder omstandigheden nietig zou zijn geldt de voor ons gunstigste regeling en blijven alle overige bepalingen onverkort van kracht.

2.4 Van de AV kan voor het overige slechts bij schriftelijke door beide partijen getekende verklaring worden afgeweken.

3. Aanbiedingen / totstandkoming

3.1 Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Indien in de aanbieding een termijn is gesteld, strekt deze termijn er slechts toe de afnemer te binden. Wij kunnen ons aanbod nog binnen 2 dagen na ontvangst van de aanvaarding herroepen.

3.2 Behoudens de in lid 3.1 gegeven herroepingsmogelijkheid komt een overeenkomst tot stand op het moment dat wij van de afnemer een tijdige, schriftelijke en volledig met het aanbod overeenstemmende aanvaarding hebben ontvangen. Voorzover de afnemer ons aanbod aanvaardt met afwijkingen van ondergeschikte betekenis, maken deze afwijkingen geen deel uit van de overeenkomst met ons en komt een overeenkomst tot stand overeenkomstig ons aanbod.

3.3 Tevens komt een overeenkomst tot stand doordat wij de zaken leveren overeenkomstig de daarbij behorende
verzendbon/factuur.

4 Prijzen

4.1 Tenzij een bindende prijs is overeengekomen gelden de prijzen uit onze prijslijst geldig op de dag van levering.

4.2 Onze prijzen zijn exclusief O.B., andere belastingen en heffingen, transportkosten en kosten van verzekering.

4.3 Wij hebben het recht redelijke kostenstijgingen door te berekenen. Wij zullen de afnemer schriftelijk van deze doorberekening op de hoogte stellen.

5. Levering

5.1 Tenzij een andere wijze van levering is overeengekomen, vindt de levering plaats doordat wij de zaken in ons magazijn afscheiden en voor verzending gereedleggen en de afnemer daarvan schriftelijk in kennis stellen.

5.2 Het risico van de geleverde zaken is na levering steeds voor de afnemer.

5.3 Indien zaken die door ons geleverd zijn door ons niet toe te rekenen omstandigheden niet naar de plaats van bestemming kunnen worden vervoerd, zullen wij de zaken voor rekening en risico van de afnemer opslaan.

5.4 De keuze van het transportmiddel staat ons vrij.

5.5 Wij hebben het recht in gedeelten te leveren.

5.6 Wij hebben het recht onder rembours te leveren.

5.7 Tenzij wij uitdrukkelijk en schriftelijk een bepaalde levertermijn hebben gegarandeerd, kunnen opgegeven levertermijnen nooit als fatale termijn worden beschouwd. Bij niet tijdige levering moet de afnemer ons schriftelijk in gebreke stellen en ons daarbij een redelijke termijn gunnen om alsnog aan onze leveringsverplichtingen te voldoen, zonder dat de afnemer en/of derden enige aanspraak op schadevergoeding jegens ons kunnen laten gelden. Dit lid is niet van toepassing indien sprake is van een al dan niet blijvende ons niet toe te rekenen tekortkoming, zoals bedoeld in artikel 6.

5.8 Leveringen zijn franco vanaf een goederenwaarde van € 340,- per zending (excl. matrijs- , stansmes- en overige gereedschapskosten).

6. Overmacht

6.1 Indien wij door een ons niet toe te rekenen blijvende tekortkoming niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen, hebben wij het recht binnen redelijke termijn bij schriftelijke verklaring de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat wij tot enige schadevergoeding – en ook vergoeding van eventueel genoten voordeel – jegens de afnemer zijn gehouden.

6.2 Onder niet toe te rekenen tekortkoming in lid 1 wordt verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, fabrieksstoornis, staking, blokkades, uitsluiting, verkeersstoornis, stoornis in de aanlevering van de grondstoffen/halffabrikaten, ziekte van personeel, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door onderleveranciers/aannemers.

6.3 Een ons niet toe te rekenen tekortkoming wordt als blijvend aangemerkt indien de desbetreffende prestatie niet binnen 60 dagen na het intreden van de omstandigheden zal kunnen worden verricht.

6.4 Indien de prestatie wel binnen 60 dagen kan worden verricht is de tekortkoming niet blijvend en kunnen noch wij, noch de afnemer de overeenkomst ontbinden. Onze verplichting tot prestatie wordt opgeschort, zonder dat wij jegens de afnemer tot enige schade- of voordeelsvergoeding gehouden zijn.

7. Zekerheid

Wij hebben te allen tijde het recht van de afnemer zekerheid te verlangen voor de nakoming van zijn verplichtingen. Indien de afnemer weigert of nalaat binnen de door ons gestelde termijn zekerheid te verstrekken hebben wij het recht bij schriftelijke verklaring de overeenkomst te ontbinden. Voorzover wij reeds zaken aan de afnemer geleverd hadden is deze verplicht die binnen 5 dagen na de verklaring aan ons terug te leveren. Voorts is hij verplicht alle schade, die wij door zijn weigering of nalaten lijden, aan ons te vergoeden.

8. Betaling

8.1 Betalingen moeten kosteloos zonder enige korting of verrekening binnen 30 dagen na factuurdatum gedaan worden (mits anders overeengekomen) tenzij de afnemer liquide vorderingen van hem op ons wenst te verrekenen krachtens een hem op grond van de wet daartoe toekomend recht en ons dat schriftelijk binnen 7 dagen na datum van onze factuur heeft meegedeeld.

8.2 De betalingen moeten worden gedaan in de door ons gefactureerde courant op ons kantoor of op een van onze bank- of girorekeningen.

8.3 Betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van verschuldigde kosten, daarna ter voldoening van rente en vervolgens ter voldoening van opeisbare facturen in de volgorde van hun ouderdom, ook al geeft de afnemer aan dat zijn betaling betrekking heeft op andere facturen en/of schulden.

8.4 Indien de afnemer niet tijdig betaald is hij in verzuim zonder dat ingebrekestelling nodig is en is hij ons een rente verschuldigd van 1,5% over het factuurbedrag voor elke maand of gedeelte daarvan, waarmee de betalingstermijn van lid 8.1 wordt overschreden.

8.5 Indien de afnemer meer dan 15 dagen in verzuim is hebben wij het recht incassomaatregelen te nemen. In dat geval moet de afnemer ons buitengerechtelijke incassokosten vergoeden overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van € 45,-.

8.6 Indien de afnemer ten aanzien van enige betalingsverplichting jegens ons in verzuim is is hij ook ten aanzien van alle vorderingen die wij op hem hebben in verzuim. De leden 8.4 en 8.5 zijn dienovereenkomstig van toepassing.

9. Eigendomsvoorbehoud / bezitloos pandrecht

9.1 Alle door ons aan de afnemer geleverde zaken blijven ons eigendom totdat de afnemer al onze vorderingen uit hoofde van de koop/aannemingsovereenkomsten met betrekking tot deze zaken en de daaraan verrichte werkzaamheden, vermeerderd met rente en kosten, en al onze overige vorderingen in verband met zijn tekortschieten in de nakoming van de overeenkomsten heeft voldaan.

9.2 Wanneer de afnemer uit door ons geleverde zaken, waarop een eigendomsvoorbehoud rust een nieuwe zaak vorm, handelt hij bij die vorming in onze opdracht en gaat hij de zaak voor ons houden. Hij wordt pas eigenaar op het moment dat het eigendomsvoorbehoud komt te vervallen doordat al onze vorderingen zijn voldaan.

9.3 Voorzover wij nog andere vorderingen op de afnemer hebben dan die bedoeld in lid 9.1 en wij aan de afnemer zaken hebben geleverd waarop geen eigendomsvoorbehoud rust, vestigt de afnemer tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen ten gunste van ons een bezitloos pandrecht op deze zaken gelijk wij dit bezitloos pandrecht aanvaarden. De afnemer zal op ons eerste verzoek een akte tot vestiging van het pandrecht tekenen. Hij zal ervoor instaan dat hij tot verpanding van de zaken bevoegd is en dat op de zaken, afgezien van onze rechten geen pand en/of beperkte rechten rusten.

9.4 De afnemer heeft het recht om alle onder het eigendomsvoorbehoud/bezitloos pandrecht vallende zaken op normale wijze door te verkopen of te verwerken binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf.

9.5 Indien de afnemer de zaken doorverkoopt kunnen wij hem verplichten op zijn uit de verkoop voortvloeiende vordering op de koper ten gunste van ons een stil pandrecht te vestigen.

9.6 De afnemer zal de in dit artikel bedoelde zaken behandelen als een goed huisvader. Hij zal de zaken tegen alle calamiteiten verzekeren op basis van de factuurwaarde. De afnemer zal ons op ons eerste verzoek namen en adressen van de verzekeraars en kopieën van de polissen verstrekken. Voorts zal de afnemer op ons eerste verzoek, voorzover dat niet reeds van rechtswege is ontstaan, ten gunste van ons een stil pandrecht vestigen op zijn vorderingen dienaangaande op de verzekeraar.

9.7 De afnemer mag behoudens het bepaalde in lid 9.4 de in dit artikel bedoelde zaken niet aan derden verpanden of aan hen op enigerlei andere wijze de juridische of feitelijke beschikkingsmacht afstaan, overdragen of ten nadele van ons beperken.

10. Kwaliteit en reclames

10.1 Wij staan gedurende een periode van maximaal 6 maanden na levering in voor de deugdelijkheid van de door ons geleverde zaken en de daarvoor gebruikte materialen, mits de zaken worden gebruikt op normale zorgvuldige wijze overeenkomstig onze voorschriften en voor het doel waarvoor zij zijn vervaardigd. Deze garantie geldt niet indien wij zaken van uitdrukkelijk overeengekomen mindere kwaliteit leveren.

10.2 De afnemer zal de zaken onmiddellijk na levering tellen, meten, wegen en controleren op zichtbare en eenvoudig te constateren onzichtbare gebreken, voordat hij tot opslag of gebruik overgaat. Eenmaal in gebruik genomen zaken worden geacht te beantwoorden aan de overeenkomst, tenzij de zaak een niet op eenvoudige wijze te constateren onzichtbaar gebrek blijkt te hebben.

10.3 Reclames met betrekking tot aantallen, maten, gewichten, zichtbare en eenvoudig te constateren onzichtbare gebreken moeten onmiddellijk, voorzover de aard van de zaken dat met zich brengt en in andere gevallen, binnen 14 dagen na levering van de zaken schriftelijk bij ons worden ingediend. De laatste zin van lid 10.2 is van overeenkomstige toepassing.

10.4 Indien een door ons geleverde zaak binnen 6 maanden na levering een niet eenvoudig te constateren onzichtbaar gebrek blijkt te hebben, moet binnen 14 dagen na het ontdekken van het gebrek schriftelijk worden gereclameerd.

10.5 De afnemer dient een binnen de bedrijfstak gebruikelijke tolerantie van 10% wat aantallen, maten en gewichten betreft te accepteren.

10.6 Wij zijn jegens de afnemer verplicht de zaken die niet voldoen aan de standaard, genoemd in lid 10.1 te herstellen, te vervangen of het factuurbedrag terug te betalen, op voorwaarde dat de afnemer tijdig en grondig zoals bedoeld in de leden 10.2, 10.3 en 10.4 controleert en reclameert.

10.7 Zaken kunnen slechts aan ons retour gezonden worden, indien wij daarmee en met de wijze van verzending schriftelijk hebben ingestemd. De zaken blijven voor risico van de afnemer.

10.8 Reclames kunnen nimmer betalingsverplichtingen van de afnemer opschorten.

11. Aansprakelijkheidsbeperking / Produktaansprakelijkheidrisico

11.1 Behoudens het bepaalde in artikel 6:185 BW zijn wij voor afnemers niet tot verdergaande schadevergoeding gehouden dan het in artikel 10 lid 6 genoemde herstel of de vervanging of terugbetaling van het factuurbedrag.

11.2 Wij zijn in het bijzonder niet aansprakelijk voor door de afnemer of door derden geleden directe of indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, immateriële schade, schade veroorzaakt door ondergeschikten, hulppersonen en/of onderaannemers – ook al is die aan hun opzet en of grove schuld te wijten – en schade veroorzaakt door gebruik van hulpzaken.

11.3 Indien de afnemer door ons geleverde zaken doorverkoopt of uit (mede) door ons geleverde zaken nieuwe zaken vormt en die doorverkoopt, is hij verplicht zich adequaat tegen het produktaansprakelijkheidsrisico van artikel 6:185 BW te verzekeren. Op ons eerste verzoek zal hij ons een kopie van de desbetreffende polis doen toekomen.

11.4 De afnemer vrijwaart ons tegen alle aanspraken van derden, waarvoor wij krachtens het voorgaande niet aansprakelijk zijn.

12. Ontbinding

In alle gevallen waarin wij met een schriftelijke verklaring een overeenkomst met de afnemer ontbinden, is de afnemer verplicht ons alle schade, kosten en winstderving te vergoeden en reeds door ons geleverde zaken aan ons te retourneren. De zaken blijven voor risico van de afnemer totdat wij die hebben ontvangen en goedgekeurd. De verplichting tot vergoeding van schade en winstderving geldt niet indien wij de overeenkomst op grond van het bepaalde in artikel 6 wegens blijvende ons niet toe te rekenen tekortkoming hebben ontbonden.
13. Inbreuk op rechten van derden

Voorzover wij krachtens overeenkomst zaken produceren op aanwijzingen en tekeningen of met behulp van matrijzen of vormen van de afnemer, garandeert de afnemer ons dat wij geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden maken. De enkele inbreuk geeft ons het recht bij schriftelijke verklaring de overeenkomst te ontbinden. De afnemer vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden-rechthebbenden in verband met de inbreuk.

14. Bijzondere zaken

14.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen hebben wij het recht bijzondere zaken, die wij voor de afnemer maken, ook voor derden te maken.

14.2 De afnemer moet monsters van de bijzondere zaken keuren binnen 14 dagen na verzending door ons. Indien wij na 14 dagen geen afkeurend bericht hebben ontvangen, gelden de monsters als goedgekeurd

14.3 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn en blijven alle modellen, matrijzen, monsters, vormen, tekeningen en alle andere apparatuur en aanwijzingen in verband met het maken van bijzondere zaken ons eigendom.

14.4 Kosten van vervanging, reparaties en onderhoud van de matrijzen komen voor rekening van de afnemer.

14.5 Tekeningen, know how en ontwerpen die wij aan de afnemer ter beschikking hebben gesteld, mogen zonder onze schriftelijke toestemming niet gekopieerd of aan derden ter inzage gegeven of kenbaar gemaakt worden. Zij moeten onmiddellijk na gebruik aan ons worden geretourneerd. Door enkele overtreding van deze bepaling verbeurt de afnemer ten behoeve van ons een onmiddellijke opeisbare boete van € 45.378,- per keer en van € 4.538,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt.

14.6 Wij hebben het recht matrijzen te vernietigen, ongeacht of zij eigendom zijn van ons of van de afnemer, indien die 5 jaar niet zijn gebruikt. Wij zullen de afnemer 3 maanden voor afloop van de 5 jaar termijn schriftelijk van ons voornemen tot verschrotting in kennis stellen.

15. Toepasselijk recht

Op alle met ons gesloten overeenkomsten of daaruit voortvloeiende verbintenissen zijn – onder uitsluiting van toepasselijkheid van het Weense Koopverdrag van 1980 (“Convention on the International Sale of Goods 1980”) – Nederlands recht en Nederlands internationaal privaatrecht van toepassing.

16. Plaats van uitvoering

De overeenkomsten worden geacht te zijn uitgevoerd in onze plaats van vestiging.

17. Geschillen

Alle geschillen naar aanleiding van met ons gesloten overeenkomst en/of daaruit voortvloeiende verbintenissen worden berecht door de absoluut bevoegde Rechter van onze plaats van vestiging, tenzij krachtens het bepaalde in artikel 100-1 Rv een andere Kantonrechter bevoegd is.

18. Bewijs

18.1 Ten aanzien van de geldelijke omvang van de wederkerige verplichtingen uit met ons gesloten overeenkomsten zijn – behoudens tegenbewijs met alle middelen – onze administratieve gegevens beslissend.

18.2 Behoudens tegenbewijs met alle middelen gelden tussen de afnemer en ons de op de factuur, vrachtbrief en/of pakbon vermelde aantallen, maten en gewichten als juist.

19. Wijziging

Wij zijn gerechtigd deze AV te wijzigen. De gewijzigde bepaling(en) treedt (treden) in werking op de bij het wijzigingsbesluit aangegeven datum. De ons op het moment van wijziging bekende afnemers zullen wij schriftelijk van de wijziging in kennis stellen.

20. Inwerkingtreding

Deze AV worden van kracht met ingang van 1 juli 1998. Zij zijn onder nr.18022448 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg.